Post by @cryptoian • Hey

راهنمای قدم به قدم گرفتن ۴.۲۷ امتیاز گیتگوین از Snapshot قسمت اول که راحته و همه گرفتن احتمالا ولی قسمت دوم که ۲.۸۴ پوینت داره رو چجوری بگیریم؟ (این قسمت

Stats

Comments